Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Национальном лесотехническом университете Украины, город Львов, в 2010-2011 учебном году

Ответ на вопрос: 

Сколько стоит обучение в высших учебных заведениях Львова?

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования во Львове в 2010-2011 годах?

В нижеприведенных таблицах вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Национальном лесотехническом университете Украины, город Львов, в 2009-2010 учебном году 

Тарифы - стоимость обучения в Национальном лесотехническом университете Украины, город Львов, в 2010-2011 учебном году

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовкиСпеціальностіНормативні тер-міни навчання,роківВартість одного року навчання, грн.(орієнтовна)
Код
Назва
Код
Назва
Денна форманавчання
Заочна форма на-вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0000Специфічні категорії8.000010Економіка довкілля і природних ресурсів
1,5
-
8400
-
0202Мистецтво8.020210Дизайн
1,5
-
10600
-
0502Менеджмент8.050201Менеджмент організацій
1,0
-
9000
-
0502Менеджмент8.050206Менеджмент зовнішньоекономі- чної діяльності
1,0
-
9700
5200
0804Комп'ютерні науки8.080402Інформаційні технології проек- тування
1,5
-
10300
-
0902Інженерна механіка8.090219Обладнання лісового комплексу
1,5
-
6800
3600
0916Хімічна технологія та інженерія8.091611Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини
1,5
-
6800
3600
0920Лісозаготівля та деревооб- робка8.092001Лісоінженерна справа
1,5
-
6800
3600
0920Лісозаготівля та деревооб- робка8.092002Технологія деревообробки
1,5
-
8000
4200
0925Автоматизація та комп'ютер- но-інтегровані технології8.092501Автоматизоване управління тех- нологічними процесами
1,5
-
7200
-
1201Архітектура8.120102Містобудування
1,5
-
10500
-
1304Лісове і садово-паркове господарство8.130401Лісове господарство
1,5
-
9800
4800
1304Лісове і садово-паркове господарство8.130402Садово-паркове господарство
1,5
-
9800
-

* - у тому числі для іноземних громадян

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовкиСпеціальностіНормативні тер- міни навчання, роківВартість одного року навчання, грн. (орієнтовна)
Код
Назва
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма на- вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0202Мистецтво7.020210Дизайн
1,5
-
9800
-
0501Економіка і підприємництво7.050106Облік і аудит
1,0
1,5
8300
5000
0502Менеджмент7.050201Менеджмент організацій
1,0
1,5
8300
5000
0502Менеджмент7.050206Менеджмент зовнішньоекономі- чної діяльності
1,0
1,5
8600
-
0708Екологія7.070801Екологія та охорона навколиш- нього середовища
1,0
1,5
6600
3900
0804Комп'ютерні науки7.080402Інформаційні технології проек- тування
1,0
-
9500
-
0902Інженерна механіка7.090219Обладнання лісового комплексу
1,5
1,5
6300
3300
0916Хімічна технологія та інженерія7.091611Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини
1,5
1,5
6300
3300
0920Лісозаготівля та деревооб- робка7.092001Лісоінженерна справа
1,5
1,5
6300
3300
0920Лісозаготівля та деревооб- робка7.092002Технологія деревообробки
1,5
1,5
7500
4000
0925Автоматизація та комп'ютер- но-інтегровані технології7.092501Автоматизоване управління тех- нологічними процесами
1,5
1,5
6600
3900
1201Архітектура7.120102Містобудування
1,5
-
9700
-
1304Лісове і садово-паркове господарство7.130401Лісове господарство
1,5
1,5
9100
4600
1304Лісове і садово-паркове господарство7.130402Садово-паркове господарство
1,5
1,5
9100
4600

* - у тому числі для іноземних громадян

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знаньНапрями підготовкиНормативні тер-міни навчання,роківВартість одного року навчання, грн.(орієнтовна)
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма на- вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0202Мистецтво6.020207дизайн
4,0
-
8200
-
0305Економіка та підприємниц- тво6.030504економіка підприємства
4,0
4,5
6900
4200
0305Економіка та підприємниц- тво6.030509облік і аудит
4,0
4,5
6900
4200
0306Менеджмент і адміністру- вання6.030601менеджмент
4,0
4,5
6900
4200
0401Природничі науки6.040106екологія, охорона навколиш- нього середовища та збалансо- ване природокористування
4,0
4,5
5500
3500
0501Інформатика та обчислюва- льна техніка6.050101комп'ютерні науки
4,0
5,0
7900
4200
0502Автоматика та управління6.050202автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
4,0
5,0
5500
3500
0505Машинобудування та мате- ріалообробка6.050502інженерна механіка
4,0
5,0
5200
3000
0513Хімічна технологія та інже- нерія6.051301хімічна технологія
4,0
5,0
5200
3000
0518Оброблювання деревини6.051801деревооброблювальні техноло- гії
4,0
5,0
6200
3500
0601Будівництво та архітектура6.060102архітектура
4,0
-
8100
-
0901Сільське господарство і лі- сництво6.090103лісове і садово-паркове госпо- дарство
4,0
5,0
7600
4000
0901Сільське господарство і лі- сництво6.090104лісозаготівля
4,0
5,0
5200
3000

* - у тому числі для іноземних громадян

у навчально-консультаційному центрі НЛТУ України (м.Хуст, Закарпатської області)

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовкиСпеціальностіНормативні тер-міни навчання,роківВартість одного року навчання, грн.(орієнтовна)
Код
Назва
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма на- вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0501Економіка і підприємництво7.050106Облік і аудит
-
1,5
-
6500
0902Інженерна механіка7.090219Обладнання лісового комплексу
-
1,5
-
4300
0920Лісозаготівля та деревооб- робка7.092002Технологія деревообробки
-
1,5
-
5200
1304Лісове і садово-паркове господарство7.130401Лісове господарство
-
1,5
-
6000

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівнямолодшого спеціаліста

Галузі знаньНапрями підготовкиНормативні тер-міни навчання,роківВартість одного року навчання, грн.(орієнтовна)
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма на- вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0305Економіка та підприємниц- тво6.030509облік і аудит
-
3,0
-
5400
0505Машинобудування та мате- ріалообробка6.050502інженерна механіка
-
3,5
-
3900
0518Оброблювання деревини6.051801деревооброблювальні технології
-
3,5
-
4600
0901Сільське господарство і ліс- ництво6.090103лісове і садово-паркове господар- ство
-
3,5
-
5200

у Технологічному коледжі НЛТУ України (м.Львів)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі повноїзагальної середньої освіти

Галузі знаньСпеціальностіНормативні тер- міни навчання, роківВартість одного року навчання, грн. (орієнтовна)
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форманавчання
Заочна форма на-вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0305Економіка та підприєм- ництво5.03050401Економіка підприємства
-
2,5
-
1500
0513Хімічна технологія та інженерія5.05130111Хіміко-механічна переробка де- ревини та деревних матеріалів
3,0
-
1800
-
0518Оброблювання деревини5.05180102Оброблювання деревини
3,0
3,5
2200
1400
0901Сільське господарство і лісництво5.09010301Лісове господарство
3,0
3,0
1900
1200

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти

Галузі знаньСпеціальностіНормативні тер-міни навчання,роківВартість одного року навчання, грн.(орієнтовна)
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма на- вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0202Мистецтво5.02020701Дизайн
4,0
-
3100
-
0305Економіка та підприєм- ництво5.03050401Економіка підприємства
3,0
-
2300
-
0518Оброблювання деревини5.05180102Оброблювання деревини
4,0
-
2200
-
0901Сільське господарство і лісництво5.09010301Лісове господарство
4,0
-
1900
-

у Закарпатському лісотехнічному коледжі НЛТУ України ( м.Хуст)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі повноїзагальної середньої освіти

Галузі знаньСпеціальностіНормативні тер-міни навчання,роківВартість одного року навчання, грн.(орієнтовна)
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Заочна форма на- вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0305Економіка та підприємни- цтво5.03050401Економіка підприємства
-
2,0
-
4000
0518Оброблювання деревини5.05180102Оброблювання деревини
-
3,0
-
2400
0901Сільське господарство і лісництво5.09010301Лісове господарство
-
3,0
-
2800
0505Машинобудування та ма- теріалообробка5.10010203Експлуатація і ремонт обладнан- ня лісового комплексу
-
2,5
-
2400

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти

Галузі знаньСпеціальностіНормативні тер- міни навчання, роківВартість одного року навчання, грн. (орієнтовна)
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форманавчання
Заочна форма на-вчання
Денна фор-ма навчання
Заочна форма навчання
0305Економіка та підприємни- цтво5.03050401Економіка підприємства
3,0
-
5000
-
0518Оброблювання деревини5.05180102Оброблювання деревини
4,0
-
3000
-
0901Сільське господарство і лісництво5.09010301Лісове господарство
4,0
-
3500
-
0505Машинобудування та ма- теріалообробка5.10010203Експлуатація і ремонт обладнан- ня лісового комплексу
3,5
-
3000
-

Тарифы - стоимость обучения в Национальном лесотехническом университете Украины, город Львов, в 2010-2011 учебном году 

Контакты: 

79057, Україна, м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Національний лісотехнічний університет України Приймальна комісія: 237-88-19; 239-27-15

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Теги: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Мачкур Алина
Дата публикации: 31.05.2010 - 21:05