Поиск загружается...

Тарифы - стоимость обучения в Буковинском государственном медицинском университете, город Черновцы, в 2009-2010 учебном году

Ответ на вопрос: 

Какие тарифы на услуги образования в Черновцах в 2009-2010 годах?

Ниже вы можете ознакомиться с тарифами - ценами на обучение в Буковинском государственном медицинском университете, город Черновцы, в 2009-2010 учебном году

Тарифы - стоимость обучения в Буковинском государственном медицинском университете, город Черновцы, в 2009-2010 учебном году

ПРАВИЛА
прийому на перший курс до Буковинського державного медичного
університету у 2009 році

 1. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в університеті незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, мають право безоплатно здобувати вищу освіту в університеті за другим напрямом (спеціальністю).

 1. До університету приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу медичну (фармацевтичну) освіту.
 2. Прийом до університету здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Молодший спеціаліст”, „Бакалавр”, „Спеціаліст”.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначаються стандартами вищої освіти.

 1. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра.
Університет має право зараховувати на конкурсній основі на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, зокрема для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки.

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", Указів Президента України від 25.03.94 № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

 1.  Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.
 2. Фінансування підготовки фахівців в  університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку Міністерством охорони здоров’я України, у підпорядкуванні якого перебуває університет, з урахуванням видатків державного бюджету.
Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої університету квоти.

 1. З метою вирішення кадрових проблем регіонів при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом:

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(із змінами) особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не нижчою встановленого рівня відповідно до пункту 16 цих Правил;
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, щорічно доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних закладів. Міністерством охорони здоров'я України встановлена квота прийому сільської молоді за державним замовленням на 2009 рік – 35 осіб зі спеціальності „Лікувальна справа” та 4 особи зі спеціальності „Педіатрія”.
Місця для цільового прийому виділяються у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% з кожного напряму підготовки (спеціальності).
Місця для цільового прийому осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС виділяються рішенням приймальної комісії за угодою з управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрацій за місяць до початку прийому документів.

 1. Організацію прийому вступників до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим ректором.
Конкурсний відбір вступників з загальноосвітніх предметів, визначених у пункті 16 цих Правил, здійснюється приймальною комісією за сумою балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам у поточному році.
Додаткових вступних випробувань із загальноосвітніх предметів університет не проводить (крім  випадків, передбачених пунктом 16 цих Правил).
Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених пунктом 16 цих Правил створюються предметні екзаменаційні комісії.
Склад предметних екзаменаційних комісій затверджується ректором університету. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних комісій та структурних підрозділів університету з питань організації прийому до вищого навчального закладу визначаються ректором відповідно до положення про приймальну комісію.
Університет оголошує прийом вступників за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.
Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
Університет забезпечує дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

 1.  Університет здійснює прийом за такими напрямами підготовки фахівців з вищою освітою:

10.1. На спеціальності з напряму “Медицина” з ліцензованими обсягами прийому за спеціальностями: 7.110101 “Лікувальна справа”  – 460 осіб, 7.110104 “Педіатрія” – 100 осіб, 7.110110 “Медична психологія” – 75 осіб, 7.110106 “Сто­матологія” – 100 осіб.
а) за державним замовленням:
на спеціальність 7.110101 “Лікувальна справа” - відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України – 140 осіб, у тому числі 35 осіб за цільовим прийомом сільської молоді на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. №1159 “Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості” (із змінами).
на спеціальність 7.110104 “Педіатрія” - відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України – 19 осіб, у тому числі 4 особи за цільовим прийомом сільської молоді на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. №1159 “Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості” (із змінами).
на спеціальність 7.110110 “Медична психологія” – відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України –     
2 осіб.
на спеціальність 7.110106 “Стоматологія” – відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України – 5 осіб.
б) з оплатою навчання на договірній основі:
на спеціальність 7.110101 “Лікувальна справа” – з урахуванням ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 300 осіб (150 громадян України та 150 іноземних громадян).
на спеціальність 7.110104 “Педіатрія” – з урахуванням ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 10 осіб.
на спеціальність 7.110110 “Медична психологія” – з урахуванням
ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 8 осіб.
на спеціальність 7.110106 “Стоматологія” – з урахуванням
ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 95 осіб.
На спеціальності 6.120101 “Сестринська справа”, освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” з ліцензованим обсягом прийому 80 осіб та на спеціальність 5.12010102  „сестринська справа”, освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” з ліцензованим обсягом прийому 110 осіб:
а) за державним замовленням – відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України – 3 особи (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) та 2 особи (освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”);
б) з оплатою навчання на договірній основі – з урахуванням ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” – 5 осіб; за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” – 70 осіб (58 громадян України та 12 іноземних громадян).
На спеціальність 6.120102 “Лабораторна діагностика”, освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” з ліцензованим обсягом прийому 45 осіб:
а) за державним замовленням – відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України – 3 особи;
б) з оплатою навчання на договірній основі – з урахуванням ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 5 осіб.
10.2. На спеціальності з напряму “Фармація” з ліцензованим обсягом
310 осіб (очна (денна) форма навчання) та 120 осіб (заочна форма навчання), з них за спеціальністю 7.110206 “Клінічна фармація” – 100 осіб, за спеціальністю 6.120201 "Фармація" (бакалавр) – 210 осіб (120 осіб – очна (денна) форма навчання, 90 осіб – заочна форма навчання); за спеціальністю 5.12020101 "Фармація" (молодший спеціаліст) – 120 осіб (90 осіб – очна (денна) форма навчання, 30 осіб – заочна форма навчання):
а) за державним замовленням - відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України:
на спеціальність 7.110206 “Клінічна фармація” (спеціаліст) – 2 особи;
б) з оплатою навчання на договірній основі з урахуванням ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 34 особи.
на спеціальність 6.120201  “Фармація” (бакалавр):
а) за державним замовленням – відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України – 1 особа;
б) з оплатою навчання на договірній основі з урахуванням ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 36 осіб (очна (денна) форма навчання);
в) з оплатою навчання на договірній основі з урахуванням ліцензованого обсягу та заочної форми навчання згідно чинного Законодавства – 36 осіб.
на спеціальність 5.12020101 “Фармація” (молодший спеціаліст):
а) за державним замовленням – відповідно до проектних цифр поданих МОЗ України до Міністерства економіки України – 2 особи;
б) з оплатою навчання на договірній основі з урахуванням ліцензованого обсягу згідно чинного законодавства – 60 осіб (очна (денна) форма навчання);
в) з оплатою навчання на договірній основі з урахуванням ліцензованого обсягу та заочної форми навчання згідно чинного Законодавства – 12 осіб.
Прийом іноземних громадян – в межах ліцензованих обсягів напрямів підготовки та спеціальностей.
Оплата за навчання на договірній основі з напряму “Медицина” для громадян України щорічно становить:
на спеціальність 7.110101 “Лікувальна справа” – 12400 грн. за навчальний рік;
на спеціальність 7.110104 “Педіатрія” – 11400 грн. за навчальний рік;
на спеціальність 7.110110 “Медична психологія” – 11400 грн. за навчальний рік;
на спеціальність 7.110106 “Стоматологія”: за перший н.р. – 14000 грн.; за другий н.р. – 14500 грн.;   за третій н.р. – 15000 грн.; за четвертий н.р. –
15500 грн.; за п’ятий н.р. – 16000 грн..
на спеціальність 6.120101 “Сестринська справа”, освітньо-кваліфіка­ційний рівень „бакалавр” – 7000 грн.;
на спеціальність 5.12010102  “Сестринська справа”, освітньо-кваліфіка­ційний рівень „молодший спеціаліст” – 4300 грн. за навчальний рік.
на спеціальність 6.120102 “Лабораторна діагностика”, освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” – 7000 грн. за навчальний рік.
Оплата за навчання на договірній основі з напряму “Фармація” для громадян України щорічно становить:
на спеціальність 7.110206 “Клінічна фармація” – 11400 грн. за навчальний рік;
на спеціальність 6.120201 “Фармація” (бакалавр) – 9000 грн. за навчальний рік (очна (денна) форма навчання) та 5900 грн. за навчальний рік (заочна форма навчання);
на спеціальність 5.12020101 “Фармація” (молодший спеціаліст) –
5400 грн. за навчальний рік (очна (денна) форма навчання) та 4600 грн. за навчальний рік (заочна форма навчання).

Оплата за навчання на договірній основі для іноземних студентів по курсу Національного банку України на день проведення оплати на спеціальність "Лікувальна справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст") з навчанням українською (російською) мовою з розрахунку
3200 доларів США за навчальний рік; з навчанням англійською мовою –
3400 доларів США за навчальний рік; "Сестринська справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст") з навчанням українською (російською) мовою – 1600 доларів США за навчальний рік; "Сестринська справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст") з навчанням англійською мовою – 1700 доларів США за навчальний рік; "Лабораторна діагностика" (бакалавр) з навчанням українською (російською) мовою –
1950 доларів США за навчальний рік; "Клінічна фармація" (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст") з навчанням  українською (російською) мовою з розрахунку 3200 доларів США за навчальний рік; з навчанням англійською мовою – 3400 доларів США за навчальний рік; "Фармація" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") – 1950 доларів США за навчальний рік; "Фармація" (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст") – 1700 доларів США за навчальний рік.

Прийом до університету здійснюється за конкурсним відбором сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та на підставі результатів вступних випробувань для визначеної Правилами категорії осіб, що проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

 1.  Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти від громадян України та іноземців українського походження на очну (денну) та заочну форми навчання проводиться з 29 червня по 29 липня, вступні випробування (для визначених у пункті 16 цих Правил прийому категорій вступників) – з 30 липня. Зарахування на місця за рахунок коштів державного бюджету проводиться до 10 серпня. При наявності вакантних місць на контрактну форму навчання понад план державного замовлення прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб триває до 22 серпня. Зарахування здійснюється не пізніше 28 серпня.

Прийом іноземців здійснюється відповідно до “Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. №1238. Документи від іноземних громадян приймаються з 29 червня до
1 жовтня. Зарахування на перший курс здійснюється за результатами співбесіди з біології і хімії та на підставі укладених угод.

 1.  Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:
документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);
6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначеному правилами прийому вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність);
довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Усі копії документів завіряються за оригіналом приймальною комісією університету або в установленому порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.
Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.
Іноземці подають до університету: а) анкету встановленого зразка; б) свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземних громадян з рекомендацією для вступу за фахом “Медицина”; в) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції; д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну; е) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги; є) копію документа про народження; ж) 6 фотокарток розміром 40 х 60 мм; з) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.
Зазначені у підпунктах “в”, “д”, “є” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Особи, які вступають до університету на місця понад план державного замовлення з оплатою вартості навчання ознайомлюються з угодою про умови вступу та навчання.

 1.  Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в одному вищому навчальному закладі, у п'ятиденний строк після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями
(в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти, медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.
Особи, які в установлений строк (п'ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

 1.   Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету, на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами додають направлення, видане відповідними управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, що уклали угоди з університетом відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 2.  Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури з результатами оцінювання знань у поточному році.

Для осіб, які не вивчали української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Вступні випробування вступники можуть складати українською, російською або румунською (молдавською) мовами.

 1.  Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів).

Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з результатами оцінювання їх знань у поточному році:
за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів – не нижче 124 балів непрофільних та профільних предметів;
за освітньо-професійними програмами бакалаврів та спеціалістів – не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів.
Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються.
При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти), бакалавра  та спеціаліста подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим.
Випускники надають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти:
на місця державного замовлення та на місця понад план державного замовлення з оплатою за навчання на договірній основі:
на спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”), 7.110104 "Педіатрія" (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”), 7.110110 "Медична психологія" (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”), 7.110106 „Стоматологія” (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”) – з біології (профільний),  хімії, української мови та літератури;
на спеціальність 7.110206 “Клінічна фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”) – з хімії (профільний), біології, української мови та літератури;
на спеціальність 6.120101 “Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”) – додатково в університеті проводиться конкурсний відбір за вступним фаховим випробуванням (тестування) з основ сестринської справи;
на спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”) – з біології (профільний), української мови та літератури;
на спеціальності 6.120102 “Лабораторна діагностика” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”), 6.120201 “Фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) та 5.12020101 “Фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”) – з хімії (профільний), української мови та літератури.
Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.
Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.
Вступні випробування для зазначених категорій осіб проводяться у вигляді  тестування з таких предметів:
на  спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”), 7.110104 "Педіатрія" (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”), 7.110110 "Медична психологія" (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”), 7.110106 „Стоматологія”, 7.110206 “Клінічна фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”) –
з української мови та літератури, біології та  хімії;
на спеціальність 6.120101 “Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”) – з основ сестринської справи;
на спеціальність 5.12010102  “Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”) – з української мови та літератури, біології;
на спеціальності 6.120102 “Лабораторна діагностика” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”), 6.120201 “Фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”) та 5.12020101 “Фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”) – з української мови та літератури, хімії.
Не допускається встановлення різних вступних випробувань та критеріїв оцінювання вступних робіт при прийомі на один і той самий напрям підготовки (спеціальність) залежно від джерел фінансування навчання.

 1.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.
 2.  Зараховуються до вищого навчального закладу за
  умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості
  освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Правил рівня:

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;
призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами.
Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям
підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

 1.  Дія пункту 18 стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
 2.  За наслідками співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право, а саме – особи, які закінчили середні загальноосвітні школи, професійно-виховні заклади освіти (на базі основної школи) та вищі медичні навчальні заклади 1-2 рівнів акредитації з відзнакою (відмінними оцінками), якщо вони:

віднесені до 1 та 2 категорій Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
(у редакції Закону України від 19.12.91 р. зі змінами та доповненнями від 01.07.92р. та від 06.06.96 р.);
є неповнолітніми дітьми померлих громадян, віднесених до категорії
1 або 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
є неповнолітніми дітьми померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
є дітьми, зазначеними у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
є дітьми, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття;
є дітьми до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4 (за умови їх постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю).
Неповнолітніми вважаються діти, яким на момент подання документів не виповнилось 18 років.
Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.
Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Правил рівня.

 1.  Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший курс (за скороченою програмою). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами відповідно до пункту 16 цих Правил.
 2.  Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до пункту 16 цих Правил) не нижче встановленого рівня зараховуються:

особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від
18 до 23 років;
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";
особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право, якщо вони:
віднесені до категорій 1 або 2;
є неповнолітніми дітьми померлих громадян, віднесених до 1 та 2 категорій, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
є неповнолітніми дітьми померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
є неповнолітніми дітьми громадян, віднесених до категорії 1 (ст. 20);
є дітьми, зазначеними у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
є дітьми, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття;
є дітьми до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4;
проживають на території радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або за договорами з підприємствами (для осіб, які віднесенні до 3 та 4 категорій).
Усі компенсації та пільги особам, віднесеним до категорії 4, надаються громадянам на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

 1.  За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до університету на спеціальність “Фармація” (заочна форма навчання) понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю та які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.
 2.  Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачено законодавством України та пунктами 16, 18, 21, 22, 24 „Правил прийому …”.

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях вищого навчального закладу (відповідно до пункту 16 цих Правил) здійснюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:
особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право;
особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";
особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до 3 та 4 категорії, але не мають направлення для цільової підготовки, і поступали до університету за загальним конкурсом;
випускники медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації, які закінчили їх з відзнакою;
особи, які не зараховані за цільовим прийомом сільської молоді;
випускники старшої школи, які нагороджені похвальною грамотою
“За особливі досягнення у вивченні біології” (на спеціальності з напряму «Медицина»), грамотою “За особливі досягнення у вивченні хімії” (на спеціальності з напряму „Фармація”);
середній та молодший медичний персонал лікувальних
закладів, навчально-допоміжний персонал медичних, фармацевтичних навчальних закладів і НДІ медичного профілю, які мають стаж роботи з спеціальності;
особи, які мають стаж практичної роботи з іншої спеціальності;
особи, які мають вищий бал сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з профільного предмету.
особи, які мають вищий середній бал з предметів, зазначених у додатку до атестату (диплому) про освіту;
призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
випускники ліцею № 3 медичного профілю м. Чернівці.

 1.  Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів:

на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);
на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 1.  Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені університетом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Апеляції про незгоду з екзаменаційною оцінкою подаються особисто вступником не пізніше наступного робочого дня приймальної комісії після оголошення оцінки.
 2.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
  10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали відповідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до Буковинського державного медичного університету чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

Абітурієнти, які вступали в 2009 році до університету на місця державного замовлення і не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані за конкурсом на контрактних умовах при наявності вакантних місць.

 1.  Роботи вступників, які не зараховані до університету, зберігаються
  1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
 2.  Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, а також щодо прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для цільового прийому, своєчасно оприлюднюється. Рішення приймальної комісії своєчасно доводяться до відома вступників засобами наочної інформації.

Тарифы - стоимость обучения в Буковинском государственном медицинском университете, город Черновцы, в 2009-2010 учебном году

Контакты: 

Адреса 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, площа Театральна, 2 Телефони (0372) 553754 Факс (0372) 553754 Web-сайт www.bsmu.edu.ua E-mail office@bsmu.edu.ua

Годы: 

Регионы: 

Льготы - Субсидии - Компенсации: 

Отрасли: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Мачкур Алина
Дата публикации: 24.07.2009 - 20:10